E-SERVICE สพป.ลย.๑×สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิมพ์ ก.พ.7พิมพ์ ปพ.รายงานงบประมาณศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สมุดโทรศัพท์ออนไลน์


สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อ - สกุล 


รายงานสถิติการให้บริการ 5,171 ครั้ง