นโยบาย สพป.ลย.๑ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สพป.ลย.๑ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามภารกิจและข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของบุคลากรข้าราชการภาครัฐ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจงาน/การบริการของ สพป.ลย.๑ ครอบคลุมด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานวิชาการ
สพป.ลย.๑ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และให้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกรอบภารกิจของ สพป.ลย.1 ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สพป.ลย.๑ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของ สพป.ลย.๑

กรุณาเข้าใช้งานจากระบบ SMART OFFICE !
https://smart.loei1.go.th